Samling i Søymyro

Samling i Søymyro

Publisert av Svein Inge Hovland den 28.03.17.
Samling i Søymyro, 25. juni, 2016
God sommar!